Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Van Wylick Wegdekreflectoren BV

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen op 19 juni 1996 onder nummer 96428.
Van Wylick Wegdekreflectoren BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken nummer 04050160.

TOEPASSELIJKHEID Artikel 1

 1. De hiernavolgende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, waarvan op aanvraag ten allen tijde kosteloos bij verkoper een afschrift kan worden verkregen, maken noodzakelijk deel uit van en zijn van toepassing op iedere offerte, acceptatie daarvan en op de aldus tot stand gekomen overeenkomst tussen Van Wylick Wegdekreflectoren BV, verder te noemen verkoper, en de koper. Zij alleen zijn -naast de eventueel schriftelijk overeengekomen bijzondere bepalingen en bedingen- van toepassing, met uitsluiting derhalve van eventuele algemene inkoop- of andere voorwaarden van de koper. Een en ander, behoudens schriftelijk andersluidend beding van de koper, dat uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper is aanvaard. Een dergelijk andersluidend beding zal dan slechts gelden voor de overeenkomst waarop zij betrekking heeft. In het geval er schriftelijk bijzondere bepalingen of bedingen zijn overeengekomen treden die in de plaats van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, alleen voor zover zij daar mede onverenigbaar zijn.
 2. Alle offertes worden gedurende 30 dagen gestand gedaan te rekenen vanaf de dag van verzending van de offerte aan de koper, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Door de schriftelijke acceptatie van het aanbod wordt de koper geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en afstand te hebben gedaan van toepasselijkverklaring van eigen algemene inkoop- of andere voorwaarden, ongeacht enige verwijzing daarnaar door de koper.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. Voorwaarden en/of bedingen welke door de koper met vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen, die in opdracht van de verkoper optreden, zijn overeengekomen binden de verkoper uitsluitend indien deze voorwaarden en/of bedingen door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden in een concreet geval ongeldig mocht blijken te zijn, wordt de betreffende bepaling buiten toepassing gelaten, doch zulks laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

KWALITEIT EN OMSCHRIJVING Artikel 2

 1. De verkoper verbindt zich tegenover de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid ais nader omschreven in de (eventueel later gewijzigde) offerte.
 2. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

VERPAKKING EN TRANSPORT Artikel 3

 1. De verkoper verbindt zich tegenover de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. De koper dient zelf en voor eigen kosten zorg te dragen voor transport van de goederen tenzij schriftelijk is overeengekomen dat verkoper hiervoor zorg zal dragen.
 3. Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde -al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom- ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan de verkoper schadevergoeding verschuldigd is.

OPSLAG Artikel 4

 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, alleen indien en voor zover zijn opslagmogelijkheden zulks toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
 2. De koper is verplicht aan de verkoper de kosten verbonden aan opslag en beveiliging volgens het bij verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koop-overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.
 3. Indien ingevolge lid 1 van dit artikel de goederen bij verkoper op verzoek van koper worden opgeslagen, doet zulks niet af aan het feit dat de factuur op de vervaldatum opeisbaar is en dienovereenkomstig zal moeten worden voldaan.

EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO Artikel 5

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij (af)levering Als tijdstip van levering geldt het begin van het vervoer der goede ren door de koper (af fabriek/werkplaats) dan wel, indien is overeengekomen dat verkoper voor transport zal zorg dragen, het begin van vervoer door verkoper naar het adres van de koper. De goederen worden vervoerd voor rekening en voor risico van de koper.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor, doch is het risico voor de goederen voor koper. In dat geval gaat de eigendom over op de koper, indien en zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
 3. Indien er redelijke twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 3 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 de verzending uitstelt, blijven de goederen eigendom van verkoper doch gaat het risico voor de goederen, niettegenstaande het gestelde in artikel 4 lid 1 en 2, vanaf dat moment over op koper.

TIJDSTIP VAN LEVERING Artikel 6

 1. De verkoper zal de goederen in beginsel leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Ben leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de schriftelijke acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt (art. 1 lid 3), dan wel op de datum waarop de schriftelijke bevestiging van de verkoper is gedagtekend (art. 1 lid 4);
 2. De gehanteerde leveringstermijnen c.q. het gehanteerde leveringstijdstip zijn/is echter indicatief. Indien de koper niet tijdig de documentatie opstuurt of de inlichtingen verstrekt, welke benodigd zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, zullen de leveringstermijnen dienovereenkomstig worden verlengd.
 3. Levering van een order kan geschieden in gedeelten, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn De facturen, verzonden voor deze gedeeltelijke leveringen, dienen door koper te worden voldaan op de wijze zoals bepaald in artikel 11 van deze voorwaarden.
 4. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat koper wegens overschrijding daarvan het recht heeft op weigering van goederen, weigering tot betaling van de koopsom of op enige vorm van schadevergoeding.

OVERMACHT Artikel 7

 1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of (indien overeengekomen) gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, alsmede indien ten gevolge van diefstal en/of verduistering te leveren goederen uit de handelsvoorraad van de verkoper worden ontvreemd, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de koopovereenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

GARANTIE Artikel 8

 1. Koper garandeert dat de goederen vrij zijn van verborgen gebreken gedurende een termijn van 3 maanden na de ontvangst door koper. In geval van verborgen gebreken welke binnen deze termijn aan het daglicht treden heeft koper de keuze om ofwel op zijn kosten de goederen aan verkoper te retourneren tegen terugbetaling of creditering van de koopprijs, ofwel de goederen te behouden met terugbetaling of creditering van een gedeelte van de koopprijs, zo nodig bepaald door een deskundige of een college van deskundigen, daartoe aangesteld door verkoper en koper, dan wel de vervanging van het gebrekkige goed te verlangen.
 2. Elke klacht, van welke aard ook, moet noodzakelijkerwijs aan verkoper schriftelijk en per aangetekende post ter kennis worden gebracht binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de dag van levering van de goederen of, in geval van een verborgen gebrek, binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de ontdekking van het gebrek, op straffe van verval van recht. Elke klacht geformuleerd na deze termijn zal niet meer worden aanvaard.
 3. Bij elke klacht moeten naast de aard van de klacht noodzakelijkerwijze worden vermeld, de data en de nummers van de orders, van de vrachtbrieven en van de facturen van de goederen waarop de klacht betrekking heeft.
 4. Elke aanspraak wegens niet-conforme levering of verborgen gebrek vervalt uiterlijk na verloop van drie maanden en acht dagen sedert de ontvangst door koper, en voorts indien en zodra de geleverde goederen verdere montage, inbouw of bewerking hebben ondergaan, dan wel ondeugdelijk zijn opgeslagen of behandeld.
 5. Een klacht wegens niet-conforme levering of verborgen gebrek geeft aan de koper niet het recht de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren of uit te stellen.
 6. Indien verkoper niet in staat wordt gesteld de goederen waarover wordt geklaagd te onderzoeken, vervalt elke aanspraak uit hoofde van dit artikel.
 7. De aansprakelijkheid uit hoofde van deze garantie wordt geregeld in artikel 10 van deze voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9

 1. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde goederen tot zover als hierboven in artikel 9 van deze voorwaarden gegarandeerd. De aansprakelijkheid kan slechts tot de verplichting leiden om, in geval van tijdige en terechte klachten, de betreffende goederen kosteloos te vervangen dan wel de prijs ervan te crediteren. Indien niettemin op verkoper verdergaande aansprakelijkheid rust, wordt deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van het betreffende goed. Enige verdergaande aansprakelijkheid van verkoper kan. behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, niet worden aanvaard.
 2. Noch contractueel noch buitencontractueel kan verkoper aansprakelijk worden gesteld voor schade die voor koper of voor een derde mocht voortvloeien uit enig gebruik, behandeling, opslag of vervoer dat niet in overeenstemming is met de contractuele bepalingen, met de normaal in acht te nemen voorzichtigheid, met de regels van de kunst of met de bijzondere gebruiksaanwijzingen van onze goederen, die geacht worden bekend te zijn Onjuist gebruik, of aanwending voor een ander doel dan oorspronkelijk overeengekomen, sluit aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde goederen uit.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door enig gebrek dat geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit gebeurtenissen waarop verkoper geen invloed heeft, met inbegrip van een gebrek m.b.t. de veiligheid, dat aan het licht is gekomen nadat het goed in het verkeer is gebracht of door koper op de door verkoper aangewezen wijze is gemonteerd.

PRIJS EN BETALING Artikel 10

 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van verpakking en is overigens “af fabriek/werkplaats”. De koper dient zelf en voor eigen rekening voor transport zorg te dragen. Indien in afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen dat verkoper voor transport zal zorg dragen dan zullen de kosten daarvan voor rekening van koper zijn.
 2. Niettegenstaande tijdige aanvaarding kunnen de prijzen worden verhoogd ingeval van wisseling in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers van verkoper, overheidsmaatregelen, alsmede schommelingen in transportkosten, die zich voordoen tussen de aanvaarding van het aanbod en de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De koper is verplicht de koopprijs binnen 30 dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit eventuele transportkosten en uit de kosten van ingebrekestelling.
 5. Elke niet-betaling van de factuur op de vervaldag geeft van rechtswege aanleiding tot berekening van de vertragingsrente van 12 % per jaar, dan wel de wettelijke vertragingsrente, zulks naar keuze van verkoper.
 6. Elke niet-volledige of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag geeft, boven de vertragingsrente als bedoeld in lid 4 van dit artikel, aanleiding tot een boete ten bedrage van 15 % over het onbetaald of niet tijdig betaalde bedrag.
 7. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Het staat ter keuze van verkoper of alsdan de volledige werkelijke kosten verbonden aan incasso dan wel 15 % van de verschuldigde hoofdsom aan koper in rekening zullen worden gebracht; een en ander met een minimum van € 100,- excl. BTW.
 8. Betaling door de koper aan een derde bevrijdt de koper niet van zijn betalingsverplichting jegens verkoper, tenzij verkoper van te voren schriftelijk met deze wijze van betaling heeft ingestemd.

ONTBINDING Artikel 11

 1. Onverminderd het bepaalde m art. 10 van deze voorwaarden wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de voor de koper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

TOEPASSELIJK RECHT – RECHTELIJKE BEVOEGDHEID Artikel 12

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands Recht.
 2. Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Burgerlijke Rechter in het Arrondissement Assen, onverminderd de bevoegdheid van verkoper om de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van de maatschappelijke of bedrijfszetel van koper.